I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 
§ 1 Formål 
§ 2 Organisatorisk tilknytning 
§ 3 Medlemmer 

II. TILLITSVALGTE 
§ 4 Kjønnsfordeling 
§ 5 Stemmerett og valgbarhet for medlemmer 
§ 6 Stemmerett og valgbarhet for arbeidstaker 
§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til klubben. 
§ 8 Inhabilitet 
§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
§ 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

III. ØKONOMI 
§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt 
§ 12 Budsjett 
§ 13 Utlån og garanti 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV. 
§ 14 Årsmøte 
§ 15 Ledelse av årsmøtet 
§ 16 Årsmøtets oppgaver 
§ 17 Stemmegivning på årsmøtet 
§ 18 Ekstraordinært årsmøte 
§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 
§ 20 Styre 
§ 21 Kontrollutvalg 
§ 22 Valgkomité 
§ 23 Grupper 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 
§ 24 Lovendring 
§ 25 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør 
§ 26 Vold 
§ 27 Anvendelse av prestasjonsfremmende midler 
§ 28 Politiattest 


I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

Klubbens formål er å drive idrett, hovedsakelig i form av Shotokan Karate-do.

Klubben skal gi et treningstilbud til utøvere i alle aldre, med særlig fokus på barn og ungdom.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.


§ 2 Organisatorisk tilknytning

Klubben er selveiende og frittstående og har utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) gjennom Norges Kampsportforbund

Klubben er medlem i JKA Norway.

Klubben skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§ 3 Medlemmer

Alle medlemmer i klubben skal overholde klubbens lover og bestemmelser, samt overordnede idrettsmyndigheter som Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds og medlemmers lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at de økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

Medlemskap i klubben er gyldig fra den dag første kontingent er betalt.


II. TILLITSVALGTE

§ 4 Kjønnsfordeling

Klubben skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved alle valg til styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet for medlemmer

For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde klubben kontingent.

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i klubben, er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.


§ 6 Stemmerett og valgbarhet for arbeidstaker

En arbeidstaker som definert i NIFs regelverk, har ikke stemmerett på klubbens årsmøte, og er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv.


§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til klubben.

Et medlem som direkte eller indirekte har økonomisk særinteresse i klubben som definert i NIFs regelverk, har ikke stemmerett på klubbens årsmøte, og er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv.


§ 8 Inhabilitet

For klubbens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler, jfr. NIFs lov § 2-8


§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

Styrer, komiteer og utvalg i klubben er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.


§ 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av klubbens budsjett og regnskap.


III. ØKONOMI

§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt

Klubben skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Samtlige styremedlemmer skal undertegne regnskapet.

Klubben skal ha underslagsforsikring.


§ 12 Budsjett

På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.

Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.


§ 13 Utlån og garanti

Klubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.


IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 14 Årsmøte

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet som holdes hvert år i februar eller mars måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel. Varsel skal gis enten direkte til medlemmene eller ved oppslag i klubbens lokaler, klubbens nettside, eller ved kunngjøring i pressen.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet.

Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.


§ 15 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.


§ 16 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 • Godkjenne de stemmeberettigede.
 • Velge dirigent(er).
 • Velge protokollfører(e).
 • Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 • Godkjenne innkallingen.
 • Godkjenne sakslisten.
 • Godkjenne forretningsorden.
 • Behandle idrettslagets årsberetning.
 • Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
 • Behandle forslag og saker.
 • Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 • Vedta idrettslagets budsjett.
 • Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 • Foreta følgende valg:
  • Styre med leder, nestleder, minst ett styremedlem og ett varamedlem
  • Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  • Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  • Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
   Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
  • [Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.]


§ 17 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis fremmes krav om det.

Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  


§ 18 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 2 ukers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.


§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.


§ 20 Styre

Klubben ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av leder og nestleder, samt 1 eller flere styremedlemmer og 1 varamedlem. Minst ett av styremedlemmene skal være ungdomsrepresentant.

Styret skal blant annet:

 • Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
 • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjett-funksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
 • Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.
 • Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.
 • Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.
 • Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer ber om det.

Klubbens hovedinstruktør skal kalles inn til styremøter.


§ 21 Kontrollutvalg

Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

 • Påse at klubbens virksomhet drives i samsvar med klubbenss og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.
 • Ha et særlig fokus på at klubben har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
 • Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
 • Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.
 • [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]

Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.


§ 22 Valgkomité

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.


§ 23 Grupper

Klubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.
Eventuelle grupper skal organiseres i henhold til NIFs lovnorm.


V. ØVRIGE BESTEMMELSER


§ 24 Lovendring

Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Protokoll for lovendring sendes idrettskretsen.

Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av klubben selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.


§ 25 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum seks måneder senere. Dersom klubbens årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er klubben oppløst uten påfølgende årsmøte. Klubben skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før klubbens årsmøte behandler forslag om oppløsning.

Sammenslutning med andre idrettslag/klubber anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.

Ved utmelding tilfaller klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler.

Ved oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at klubben skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før klubben holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.


§ 26 Vold

Klubben skal gjennom holdningsskapende virksomhet arbeide mot vold.

Dersom et medlem i klubben blir involvert i en voldsepisode, har hovedinstruktøren og styret rett til å forhøre vedkommende om forholdet. Dersom medlemmet finnes å ha handlet klanderverdig, kan vedkommende ekskluderes fra klubben.


§ 27 Anvendelse av prestasjonsfremmende midler

Det er forbudt for klubbens medlemmer å anvende prestasjonsfremmende midler som står på NIFs ”dopingliste”.
Ved mistanke om slik anvendelse har hovedinstruktør og styret rett til å forhøre vedkommende om forholdet


§ 28 Politiattest

Instruktører og tillitsvalgte i klubben skal ha politiattest.